ขอทุนการศึกษา

 

หลักฐานในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน    1  ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน   1  ใบ

3. ใบผลการศึกษา         1  ใบ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว              1  รูป

5. เรียงความในหัวข้อ "สิ่งที่ฉันเป็น" หนึ่งหน้ากระดาษ A4

 

*นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Friday the 31st - Custom text here. Powered by top online poker and Joomla!